Takashi Hasegawa Writer

Takashi Hasegawa movie List by Year

2016 Year

Taiyo no futa Taiyo no futa

2010 Year

Saru Lock the Movie Saru Lock the Movie

2006 Year

A Cheerful Gang Turns the Earth A Cheerful Gang Turns the Earth

2004 Year

Gakincho rock Gakincho rock
Osaka Wrestling Restaurant Osaka Wrestling Restaurant